2009 Yılı Şeffaflık Raporu

MOD

BAĞIMSIZ DENETİM

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

2009 YILI

ŞEFFAFLIK RAPORU

İçindekiler

  • I. Kuruluşun hukuki yapısı ve ortakları hakkında bilgi

 

  • II. Kuruluşun organizasyon yapısı

 

  • III. Kuruluşun Yurt içi ve yurt dışı bir gruba bağlı çalışması durumuna ilişkin açıklama

 

  • IV. Kalite güvence sistemine ve bu sistemin etkinliğine ilişkin açıklamalar
  • V. Bağımsızlık şartlarının yerine getirilmesi hakkında iç değerlendirme

 

VI.                   Denetçilerin sürekli eğitimine ilişkin kuruluşça izlenen politika hakkında bilgi

 

 

 

•I.                   KURULUŞUN HUKUKİ YAPISI VE ORTAKLARI HAKKINDA BİLGİ

 

MOD Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ  24 Kasım 1994 tarihinde Ankara’ da kurulmuştur. Merkezi Ankara olan Şirket’in  Sermaye Piyasası Kurulu’ndan 13.03.1995 tarihinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’ndan 27.04.2001 tarihinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’ndan 26.12.2003 tarihinde, T.C. Hazine Müsteşarlığı’ndan 12.03.2001 tarihinde “bağımsız dış denetim” hizmeti sunmak üzere çalışma izni almıştır.

 

 

YÖNETİM KURULU

 

MUSTAFA NECATİ BALCI               :Yönetim Kurulu Başkanı

ÖMER ATİK                                         :Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

GÖKHAN DEDE                                  :Yönetim Kurulu Üyesi

 

DENETÇİ                                             :Naci ALKAN

 

 

GENEL MÜDÜR                                  :Gökhan DEDE

 

 

ORTAKLIK YAPISI

 

 

  ADI – SOYADI MESLEKİ ÜNVANI RUHSAT    NO ŞİRKETTEKİ ÜNVANI ORTAKLIK PAYI  % PAY TUTARI TL
1 M.NECATİ BALCI SMMM 06209640 SOB 32,90 82.250-TL
2 GÖKHAN DEDE (*) SMMM 06209720 SOB 32,25 80.625-TL
3 ÖMER ATİK (**) SMMM 06211455 SOB 32,25 80.625-TL
4 ADNAN KARSLI (*) SMMM 06216624 Kıd. Denetçi 0,40    1.000-TL
5 NACİ ALKAN SMMM 06220007 Kıd. Denetçi 0,40    1.000-TL
6 MUSA GÜZEL (**) SMMM 06218260 Denetçi 0,40     1.000-TL
7 YUSUF BOZTAŞ SMMM 06228482 Denetçi 0,40     1.000-TL
8 AYLİN KUTUCU SMMM 06238452 Denetçi Yrd. 0,50      1.250-TL
9 UMUT CAN DEDE SMMM 06242697 Denetçi Yrd. 0,50      1.250-TL
         TOPLAM       %  100 250.000-TL

 

 

(*) Adnan KARSLI 04.12.2009 tarihinde toplam %0,40 payının tamamını Gökhan DEDE’ye devrederek 04.12.2009 tarihi itibariyle ortaklığı sona ermiştir. Gökhan DEDE’ nin 04.12.2009 tarihinde Adnan KARSLI’nın % 0,40 hissesini devir almakla Ortaklık pay oranı  % 32.65, Pay Tutarı 81.625 TL olmuştur.

 

(**) Musa GÜZEL 04.12.2009 tarihinde toplam %0,40 payının tamamını Ömer ATİK’e devrederek 04.12.2009 tarihi itibariyle ortaklığı sona ermiştir. Ömer ATİK’ in 04.12.2009 tarihinde Musa GÜZEL’in % 0,40 hissesini devir almakla Ortaklık Payı oranı  % 32.65, Pay Tutarı 81.625 TL olmuştur

 

 

 

 

•II.                KURULUŞUN ORGANİZASYON YAPISI

 

 

 

 

 

Denetim Kadrosu
İdari ve Mali İşler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Yönetim Kurulu
Genel Müdür

(*)

Yönetim Kurulu Başkanı Yrd.
Şirket Genel Kurulu
Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

 

III.       KURULUŞUN YURT İÇİ VE YURT DIŞI BİR GRUBA BAĞLI ÇALIŞMASI DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

 

Kuruluşumuzun  yurt içi ve yurt dışı bir gruba bağlı olarak çalışması  bulunmamaktadır.

 

 

•IV.             KALİTE GÜVENCE SİSTEMİNE VE BU SİSTEMİN ETKİNLİĞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

 

 

I-  KALİTE GÜVENCE SİSTEMİNE İLİŞKİN YAPI:

Sorumlular: Kalite güvence sisteminin oluşturulması ve işleyişinden sorumlu olarak Ömer ATİK ve Gökhan DEDE görevlendirilmişlerdir.

 

Kalite Güvence Komitesi: Mustafa Necati BALCI, Naci ALKAN ve Yusuf BOZTAŞ görevlendirilmişlerdir.

 

II-  KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ YÖNTEMLERİ

 

MADDE 1- AMAÇ

 

Kalite Güvence Sisteminden amaç: 01/11/2006 tarih ve 26333 sayılı T.C. Resmi Gazete’de yayımlanmış olan “Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” kapsamında gerçekleştirilecek finansal tabloların bağımsız denetimi dahil, finansal bilgilere ilişkin olarak yapılan bağımsız denetimin kalitesinin kontrolüne ilişkin denetim ilke, usul ve esasları belirlemektir.

 

MADDE 2- BAĞIMSIZ DENETİM EKİBİ VE SORUMLULUKLARI

 

Bağımsız denetimin kalitesinin sağlanması için, çalışma sırasında ve tamamlanmasında sorumlu ortak baş denetçinin liderlik ve sorumlulukları ön plandadır.

 

2.1- Sorumlu ortak baş denetçi, görevli olduğu her bağımsız denetim işinde, bağımsız denetimin genel kalitesi konusunda sorumluluğu üstlenerek, gerek yaptığı işler ve gerekse bağımsız denetim ekibine yaptığı açıklamalar yoluyla bağımsız denetimin her aşamasında diğer bağımsız denetçilere bağımsız denetimin kalitesi konusunda örnek olmak zorundadır.

 

2.2- Yapılan işler ve açıklamalarla ilgili olarak, sorumlu ortak baş denetçi;

 

a)Mesleki standartlara, yasal ve hukuki düzenlemelere uygun is yapmanın,

b)Kalite kontrol politika ve yöntemlerinden gerekli olanları kullanmanın,

c)Gerçeği yansıtan bağımsız denetim raporu düzenlemenin önemini ve

d)Bağımsız denetim işi yapılırken kalitenin işin özü olduğu hususunu özellikle vurgular.

 

MADDE 3- ETİK  İLKELER

 

3.1- Sorumlu Ortak Baş Denetçi, ekipte yer alan bağımsız denetçilerin aşağıda belirtilen temel etik ilkelere uygun çalışıp çalışmadıklarını sürekli olarak gözetir.

 

Temel nitelikteki etik ilkeler;

 

a) Dürüstlük,

Denetçilerin tüm denetim ve mesleki ilişkilerinde doğru sözlü ve dürüst davranmalarını,

b) Tarafsızlık,

Denetçilerin ön yargılı ve yanlı davranmamasını, üçüncü kişilerin veya iş sahibinin haksız, uygunsuz biçimdeki baskıların denetçinin kararlarını etkileyip engellememesini,

c) Mesleki yeterlik,

Mesleki yeterlilik denetçinin, denetim faaliyetini yerine getirirken mesleki teknik ve standartlara hakim olması gerektiğini,

ç) Mesleki özen ve titizlik,

Bağımsız denetim çalışmasına katılan her kıdemdeki denetçiler, mesleki standartlara uygun olarak gerekli özeni gösterip gayretli davranmasını,

d) Gizlilik

Denetçi, denetim faaliyeti sırasında edindiği bilgileri açıklamasını gerektirecek bir hak veya görevi olmadığı sürece bu bilgileri üçüncü kişi veya gruplara açıklamaması ve kendisinin veya üçüncü kişilerin çıkarları için kullanılmaması gerektiğini,

e) Mesleki davranışları,

Bağımsız denetçinin mevcut yasalar, yönetmelikler ve tebliğlere uyması ve mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü davranıştan kaçınmasını içermektedir.

 

3.2- Sorumlu ortak baş denetçi etik ilkelere uygun olmayan hususların varlığı konusunda dikkatli olmak zorundadır. Bağımsız denetim sırasında diğer ekip üyeleri ve sorumlu ortak baş denetçi gerekli oldukça etik konuları ve bu konulardaki gözlemleri paylaşır. Sorumlu ortak baş denetçi herhangi bir şekilde dikkatine sunulan hususları, çalıştığı diğer bağımsız denetçilerle de tartışarak yapılacak gerekli işlemleri belirler.

 

3.3- Sorumlu ortak baş denetçi ya da gerekli olduğu durumlarda bağımsız denetim ekibinin diğer üyeleri, tespit edilen sorunları ve bunların nasıl çözümlendiği hususunu yazılı hale getirir.

 

 

 

 

 

 

MADDE 4- BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETİNİN ÜSTLENİLMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ

 

Denetlenen firma ile bağımsız denetim ilişkisinin başlatılması, devam ettirilmesi ve özellik arz eden bağımsız denetimler:

 

4.1- Sorumlu ortak baş denetçi, müşterinin kabulü, müşteriyle olan ilişkinin devamı ve özellik arz eden bağımsız denetimlerle ilgili gerekli usul ve esasların izlendiğinden emin olmak ve ulaşılan sonuçların yazılı hale getirilmesini sağlamak zorundadır.

 

4.2- Sorumlu ortak baş denetçi müşterinin kabulü ve ilişkinin devamına ilişkin karar sürecini başlatmış olmasa bile, verilen en son kararın uygun olup olmadığını tespit eder.

 

4.3- Bu süreç aşağıdaki hususların göz önüne alınmasını gerektirir;

 

a) Denetlenenin yönetiminde etkin olanlar ve yönetimden sorumlu kişiler ile ana ortakların dürüstlüğü,

b) Bağımsız denetim ekibinin islerin yapılması bakımından yeterliliği ve gerekli zaman ve kaynağa sahip olup olmadığı ve,

c) Şirket’in ve ekibin etik ilkelere uyup uymadığı.

 

4.4- Yukarda belirtilen hususlarla ilgili bir sorun ortaya çıktığında bağımsız denetim ekibi gereksinim duyulduğunda gerekli danışmalarda bulunarak, çözümlenen hususları yazılı hale getirir.

4..5- Müşteriyle olan bağımsız denetim ilişkisinin devam edip etmeyeceğine karar verilirken, mevcut ve önceki dönemde ortaya çıkan, müşterinin faaliyet alanının Şirket’in yeterli bilgi ve deneyime sahip olmadığı bir alana kayması gibi önemli hususların varlığı ve bunların etkileri göz önüne alınır.

 

4.6- Müşterinin kabulünden sonra, sorumlu ortak baş denetçi işin kabulünü etkileyen bir bilgi edinmişse, bu durumda konuyu derhal Şirket yönetimine taşıyarak gerekli işlemlerin yapılmasını sağlar.

 

MADDE 5- BAĞIMSIZ DENETİM KALİTESİNİN KONTROLÜ

 

5.1- Denetlenenin finansal tablolarının bağımsız denetiminden sorumlu ortak bas denetçi,

 

a)  Kalite güvence ekibinin atandığından emin olmak,

b) Bağımsız denetim kalitesinin kontrolü aşamasında ortaya çıkanlar dahil, bağımsız denetim esnasında ortaya çıkan önemli hususları kalite güvence ekibi ile tartışmak ve

c) Bağımsız denetim kalitesinin kontrolü tamamlanana kadar bağımsız denetim raporunu bitirmemek zorundadır.

 

5.2- Bu kontrolün yapıldığı diğer bağımsız denetim işlerinde de sorumlu ortak bas denetçi yukarıda belirtilen hususlara uyar.

 

5.3- Böyle bir kontrolün gerekli olmadığı bağımsız denetimin başlangıç aşamalarında da, sorumlu ortak bas denetçinin muhtemel kontrol ihtiyacını fark etme sorumluluğu vardır.

 

 5.4- Bağımsız denetim kalitesinin kontrolü, ekip tarafından alınan önemli kararlar ile bağımsız denetim raporunun oluşumunda ulaşılan sonuçların objektif bir değerlendirmesi olup, sorumlu ortak bas denetçi ile tartışmayı, bağımsız denetim raporunun uygun olup olmadığı göz önüne alınarak finansal bilgilerin gözden geçirilmesini içerir. Bunun yanı sıra kontrol sırasında seçilen önemli kararlara ilişkin çalışma kâğıtlarının incelemesi de yapılır. Kontrolün kapsamı, bağımsız denetim işinin karmaşıklığına ve bağımsız denetim raporunun gerçeği yansıtmama riskine göre değişir. Kontrolün varlığı sorumlu ortak bas denetçinin sorumluluğunu azaltmaz.

 

5.5- Finansal tabloların bağımsız denetimine ilişkin kontrol aşağıdaki hususları içerir.

a) Bağımsız denetim ekibinin özellik arz eden bağımsız denetim isleriyle ilgili olarak şirketin bağımsızlığı konusundaki değerlendirmeleri,

b) Bağımsız denetim sırasında tespit edilen önemli riskler, bağımsız denetim ekibinin değerlendirmeleri ve cevapları da dahil olmak üzere risk değerlendirmeleri,

c) Önemlilik ve önemli riskler konusunda alınan kararlar,

ç) Görüş farklılıkları nedeniyle danışma gerektiren durumlarda, bu hizmetten yararlanılıp yararlanılmadığı ve ulaşılan sonuçlar,

d) Bağımsız denetim sırasında tespit edilen düzeltilmiş ve düzeltilmemiş yanlışlıkların niteliği ve önemi,

e) Denetlenenin yönetimine, yönetimden sorumlu kişilere veya diğer düzenleyici otoritelere iletilecek hususlar,

f) Gözden geçirme için seçilen çalışma kâğıtlarının önemli kararları ve ulaşılan sonuçları gösterir nitelikte olup olmadığı ve

g) Bağımsız denetim raporlarının uygunluğu.

 

5.6- Finansal tabloların bağımsız denetiminin kalite kontrolüne ilişkin olarak yukarıda belirtilen hususların tamamı veya bir kısmı, finansal bilgilerin bağımsız denetiminin kalite kontrolüne ilişkin incelemede de aranır.

 

MADDE 6- KALİTE KONTROL SİSTEMİNİN GÖZETİMİ

 

6.1- Şirket, müşterilerinin gerçekleştirdiği bağımsız denetimin kalitesinin kontrolünü sağlamak üzere, oluşturduğu kalite güvence komitesi aracılığıyla uygunluk denetimleri ve incelemelerini yapar.

 

6.2- Sorumlu ortak bas denetçi, gözetim sonuçlarını şirket tarafından belirlenen yöntemlere uygun olarak değerlendirir.

 

6.3- Sorumlu ortak baş denetçi;

a)   Gözetim sonuçlarında yer alan eksikliklerin bağımsız denetimi etkileyip etkilemediğini ve

b) Bu duruma çözüm için şirket tarafından alınan önlemlerin yeterli olup olmadığını değerlendirir.

 

6.4- Şirket’in, kalite kontrol sistemindeki eksiklikler belirli bir bağımsız denetim işinin bağımsız denetim standartlarına ve mevzuata uygun yapılmadığı veya bağımsız denetim raporunun gerçeği yansıtmadığı anlamına gelmez.

 

MADDE 7- DİĞER HUSUSLAR

 

İş bu şeffaflık raporunda kalite güvence sistemiyle ilgili prosedürler özet olarak verilmiştir. İş bu prosedürlerin bütünü hakkında kuruluşumuzun kalite güvence sistemi’ni bütün olarak incelemek gerekmekle birlikte sistemin  (izlek) yetersiz kaldığı durumlarda, Uluslararası Denetim Standartları geçerlidir.

 

 

•V.                BAĞIMSIZLIK ŞARTLARININ YERİNE GETİRİLMESİ HAKKINDA İÇ DEĞERLENDİRME

 

1- Denetimin dürüst ve tarafsız yürütülmesini sağlayacak davranış ve anlayışlar bütünü olan bağımsızlık konusunda, ekibin başındaki sorumlu ortak baş denetçi, yapılan bağımsız denetimle ilgili olarak bağımsızlığın sağlandığına dair bir sonuca ulaşmak zorundadır. Bu amaçla sorumlu ortak baş denetçi:

 

a) İlgili tüm taraflardan gerekli bilgileri alarak bağımsızlığı tehdit eden koşulları ve ilişkileri tespit ederek değerlendirir.

b) Şirket’in bağımsızlıkla ilgili politika ve usullerine ilişkin tespit edilmiş bir ihlal varsa, bunları değerlendirerek bağımsız denetim çalışmasında bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum olup olmadığını belirler.

c) Bağımsızlığı ortadan kaldıran durumları gerekli önlemleri alarak ortadan kaldırır veya kabul edilebilir bir düzeye indirir. Çözümlenemeyen konuları Şirket yönetimine bildirir.

ç) Bağımsızlıkla ilgili konularda varılan sonuçlar ve bu sonuçları destekler nitelikteki Şirket yönetimi ile yapılan tartışmaları yazılı hale getirir.

 

2- Sorumlu ortak baş denetçi ortadan kaldırılamayan veya etkisi azaltılamayan bağımsızlığı tehdit eden bir durum tespit ettiğinde, Şirket yönetimi veya yetkili kişi veya kişilerle görüşerek bağımsızlığı tehdit eden faaliyet veya işlemin iptal edilmesi veya bağımsız denetimden çekilmek üzere gerekli süreçlerin başlatılması gibi önlemlerin alınmasını sağlamak ve konuya ilişkin tartışmaları ve ulaşılan sonuçları yazılı hale getirilmek zorundadır.

 

 

        VI. DENETÇİLERİN SÜREKLİ EĞİTİMİNE İLİŞKİN KURULUŞÇA İZLENEN POLİTİKA HAKKINDA BİLGİ

 

Denetim kadromuzun en iyi şekilde yetişmesine verdiğimiz önem, bilgi birikimlerinin artmasına ve tazelenmesine, gösterdiğimiz özen nedeniyle mesleki eğitim ve  hizmet içi eğitimler verilmektedir. Refakat çalışmaları sorumlu ortak baş denetçilerimizin gözetim, denetim ve sorumluluğu altında planlı bir biçimde yürütülmektedir.

Şirketimiz ayrıca; her düzeydeki bağımsız denetçi ve denetçi yardımcılarının mesleki yeterliliğinin sağlanması, bilgi birikimlerinin artırılması ve güncellenmesi için bağımsız denetim mesleği ile ilgili mevzuatı, ulusal ve uluslararası gelişmeleri, yayınları, düzenlenen kurs, seminer, sempozyum, kongre ve konferansları izlemesine olanak tanımaktadır.

 

24 Mart 2010

 

MOD

BAĞIMSIZ DENETİM

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK  A.Ş.

 

M. Necati BALCI

Yön. Kurulu Başkanı