Kalite Güvence Sistemi

MOD

Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

 

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ YÖNTEMLERİ

I. Kalite Güvence Sistemine İlişkin Yapı

1.Sorumlular

2.Kalite Güvence Komitesi

 

II. Kalite Güvence Sistemi Yöntemleri

1. Amaç

2. Kapsam

3. Tanımlar

4. Bağımsız Denetim Ekibi ve Sorumlulukları

5. Etik İlkeler

6. Bağımsızlık

7. Bağımsız Denetim Hizmetinin Üstlenilmesi ve Yürütülmesi

8. Bağımsız denetim ekibinin belirlenmesi ve göreve başlaması

9. Bağımsız denetim faaliyetinin yürütülmesi

10. Danışma

11. Görüşlerdeki farklılıklar

12. Bağımsız Denetim Kalitesinin Kontrolü

13.  Kalite Kontrol Sisteminin Gözetimi

14. Kalite Güvence Ekiplerinin Oluşturulması ve Görevleri

15. Diğer Hususlar

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ

I-  KALİTE GÜVENCE SİSTEMİNE İLİŞKİN YAPI:

Sorumlular: Kalite güvence sisteminin oluşturulması ve işleyişinden sorumlu olarak Ömer ATİK ve Gökhan DEDE görevlendirilmişlerdir.

Kalite Güvence Komitesi: Mustafa Necati BALCI, Naci ALKAN ve Yusuf BOZTAŞ görevlendirilmişlerdir.

II-  KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ YÖNTEMLERİ

 

MADDE 1- AMAÇ

Kalite Güvence Sisteminden amaç: 01/11/2006 tarih ve 26333 sayılı T.C. Resmi Gazete’de yayımlanmış olan “Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” kapsamında gerçekleştirilecek finansal tabloların bağımsız denetimi dahil, finansal bilgilere ilişkin olarak yapılan bağımsız denetimin kalitesinin kontrolüne ilişkin denetim ilke, usul ve esasları belirlemektir.

MADDE 2- KAPSAM

Denetim Kuruluşumuz tarafından verilen bağımsız denetim hizmeti, hizmet kalitesinin yüksek olmasını temin etmek amacıyla geliştirilen kalite kontrol yöntemlerinin, kalite güvencesinden sorumlu, sorumlu ortak baş denetçiler (SOB) ve kalite güvence komitesi üyeleri gözetiminde uygulanmasına ilişkin hükümleri kapsamaktadır.

MADDE 3- TANIMLAR

Bağımsız denetimin kalitesinin kontrolü: Yapılan denetime ilişkin bağımsız denetim raporu tamamlanmadan önce, bağımsız denetim ekibinin önemli nitelikteki kararları ile bağımsız denetim raporuna ilişkin ulaştıkları sonuçların objektif bir şekilde değerlendirilmesine ilişkin süreci,

Kalite güvence komitesi: Bağımsız denetimin kalitesinin kontrolüne ilişkin gözden geçirme işlemini yapacak olan,  Mustafa Necati BALCI, Naci ALKAN ve Yusuf BOZTAŞ’dan oluşan ekibi,

Bankaların kalite kontrol sisteminin gözetimi: Kalite kontrol sisteminin etkin bir şekilde işlediğine ilişkin makul bir güvencenin sağlanması amacıyla, tamamlanmış bağımsız denetimlerle ilgili periyodik olarak yapılan kalite kontrolleri de dahil olmak üzere devamlı olarak uygulanan kalite kontrol yöntemlerinin işleyişinin izlenmesini,

Uygunluk denetimi ve incelemesi: Tamamlanmış bağımsız denetimlere ilişkin olarak, bağımsız denetim ekibinin, belirlenen kalite kontrol yöntem ve politikalarına uygun hareket edip etmediğinin tespit edilmesine yönelik yöntemleri ifade eder.

Şirket (Denetim Kuruluşu): MOD Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş..

MADDE 4- BAĞIMSIZ DENETİM EKİBİ VE SORUMLULUKLARI

Bağımsız denetimin kalitesinin sağlanması için, çalışma sırasında ve tamamlanmasında sorumlu ortak baş denetçinin liderlik ve sorumlulukları ön plandadır.

 

4.1- Sorumlu ortak baş denetçi, görevli olduğu her bağımsız denetim işinde, bağımsız denetimin genel kalitesi konusunda sorumluluğu üstlenerek, gerek yaptığı işler ve gerekse bağımsız denetim ekibine yaptığı açıklamalar yoluyla bağımsız denetimin her aşamasında diğer bağımsız denetçilere bağımsız denetimin kalitesi konusunda örnek olmak zorundadır.

 

4.2- Yapılan işler ve açıklamalarla ilgili olarak, sorumlu ortak baş denetçi;

 

a)Mesleki standartlara, yasal ve hukuki düzenlemelere uygun is yapmanın,

b)Kalite kontrol politika ve yöntemlerinden gerekli olanları kullanmanın,

c)Gerçeği yansıtan bağımsız denetim raporu düzenlemenin önemini ve

d)Bağımsız denetim işi yapılırken kalitenin işin özü olduğu hususunu özellikle vurgular.

MADDE 5- ETİK İLKELER

5.1- Sorumlu Ortak Baş Denetçi, ekipte yer alan bağımsız denetçilerin aşağıda belirtilen temel etik ilkelere uygun çalışıp çalışmadıklarını sürekli olarak gözetir.

 

Temel nitelikteki etik ilkeler;

 

a) Dürüstlük,

Denetçilerin tüm denetim ve mesleki ilişkilerinde doğru sözlü ve dürüst davranmalarını,

b) Tarafsızlık,

Denetçilerin ön yargılı ve yanlı davranmamasını, üçüncü kişilerin veya iş sahibinin haksız, uygunsuz biçimdeki baskıların denetçinin kararlarını etkileyip engellememesini,

c) Mesleki yeterlik,

Mesleki yeterlilik denetçinin, denetim faaliyetini yerine getirirken mesleki teknik ve standartlara hakim olması gerektiğini,

ç) Mesleki özen ve titizlik,

Bağımsız denetim çalışmasına katılan her kıdemdeki denetçiler, mesleki standartlara uygun olarak gerekli özeni gösterip gayretli davranmasını,

d) Gizlilik

Denetçi, denetim faaliyeti sırasında edindiği bilgileri açıklamasını gerektirecek bir hak veya görevi olmadığı sürece bu bilgileri üçüncü kişi veya gruplara açıklamaması ve kendisinin veya üçüncü kişilerin çıkarları için kullanılmaması gerektiğini,

e) Mesleki davranışları,

Bağımsız denetçinin mevcut yasalar, yönetmelikler ve tebliğlere uyması ve mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü davranıştan kaçınmasını içermektedir.

 

5.2- Sorumlu ortak baş denetçi etik ilkelere uygun olmayan hususların varlığı konusunda dikkatli olmak zorundadır. Bağımsız denetim sırasında diğer ekip üyeleri ve sorumlu ortak baş denetçi gerekli oldukça etik konuları ve bu konulardaki gözlemleri paylaşır. Sorumlu ortak baş denetçi herhangi bir şekilde dikkatine sunulan hususları, çalıştığı diğer bağımsız denetçilerle de tartışarak yapılacak gerekli işlemleri belirler.

 

5.3- Sorumlu ortak baş denetçi ya da gerekli olduğu durumlarda bağımsız denetim ekibinin diğer üyeleri, tespit edilen sorunları ve bunların nasıl çözümlendiği hususunu yazılı hale getirir.

 

MADDE 6- BAĞIMSIZLIK

 

6.1- Denetimin dürüst ve tarafsız yürütülmesini sağlayacak davranış ve anlayışlar bütünü olan bağımsızlık konusunda, ekibin başındaki sorumlu ortak baş denetçi, yapılan bağımsız denetimle ilgili olarak bağımsızlığın sağlandığına dair bir sonuca ulaşmak zorundadır. Bu amaçla sorumlu ortak baş denetçi:

 

a) İlgili tüm taraflardan gerekli bilgileri alarak bağımsızlığı tehdit eden koşulları ve ilişkileri tespit ederek değerlendirir.

b) Şirket’in bağımsızlıkla ilgili politika ve usullerine ilişkin tespit edilmiş bir ihlal varsa, bunları değerlendirerek bağımsız denetim çalışmasında bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum olup olmadığını belirler.

c) Bağımsızlığı ortadan kaldıran durumları gerekli önlemleri alarak ortadan kaldırır veya kabul edilebilir bir düzeye indirir. Çözümlenemeyen konuları Şirket yönetimine bildirir.

ç) Bağımsızlıkla ilgili konularda varılan sonuçlar ve bu sonuçları destekler nitelikteki Şirket yönetimi ile yapılan tartışmaları yazılı hale getirir.

 

6.2- Sorumlu ortak baş denetçi ortadan kaldırılamayan veya etkisi azaltılamayan bağımsızlığı tehdit eden bir durum tespit ettiğinde, Şirket yönetimi veya yetkili kişi veya kişilerle görüşerek bağımsızlığı tehdit eden faaliyet veya işlemin iptal edilmesi veya bağımsız denetimden çekilmek üzere gerekli süreçlerin başlatılması gibi önlemlerin alınmasını sağlamak ve konuya ilişkin tartışmaları ve ulaşılan sonuçları yazılı hale getirilmek zorundadır.

MADDE 7- BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETİNİN ÜSTLENİLMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ

 

Denetlenen firma ile bağımsız denetim ilişkisinin başlatılması, devam ettirilmesi ve özellik arz eden bağımsız denetimler:

 

7.1- Sorumlu ortak baş denetçi, müşterinin kabulü, müşteriyle olan ilişkinin devamı ve özellik arz eden bağımsız denetimlerle ilgili gerekli usul ve esasların izlendiğinden emin olmak ve ulaşılan sonuçların yazılı hale getirilmesini sağlamak zorundadır.

 

7.2- Sorumlu ortak baş denetçi müşterinin kabulü ve ilişkinin devamına ilişkin karar sürecini başlatmış olmasa bile, verilen en son kararın uygun olup olmadığını tespit eder.

 

7.3- Bu süreç aşağıdaki hususların göz önüne alınmasını gerektirir;

 

a) Denetlenenin yönetiminde etkin olanlar ve yönetimden sorumlu kişiler ile ana ortakların dürüstlüğü,

b) Bağımsız denetim ekibinin islerin yapılması bakımından yeterliliği ve gerekli zaman ve kaynağa sahip olup olmadığı ve,

c) Şirket’in ve ekibin etik ilkelere uyup uymadığı.

 

7.4- Yukarda belirtilen hususlarla ilgili bir sorun ortaya çıktığında bağımsız denetim ekibi gereksinim duyulduğunda gerekli danışmalarda bulunarak, çözümlenen hususları yazılı hale getirir.

 

7.5- Müşteriyle olan bağımsız denetim ilişkisinin devam edip etmeyeceğine karar verilirken, mevcut ve önceki dönemde ortaya çıkan, müşterinin faaliyet alanının Şirket’in yeterli bilgi ve deneyime sahip olmadığı bir alana kayması gibi önemli hususların varlığı ve bunların etkileri göz önüne alınır.

 

7.6- Müşterinin kabulünden sonra, sorumlu ortak baş denetçi işin kabulünü etkileyen bir bilgi edinmişse, bu durumda konuyu derhal Şirket yönetimine taşıyarak gerekli işlemlerin yapılmasını sağlar.

MADDE 8- BAĞIMSIZ DENETİM EKİBİNİN BELİRLENMESİ VE GÖREVE BAŞLAMASI

 

8.1- Sorumlu ortak baş denetçinin, grup olarak bağımsız denetim ekibinin, uygun yetenek ve yeterlilikte olduğu ve süresi içinde bağımsız denetim standartlarına, yasal ve hukuki düzenlemelere uygun olarak bağımsız denetim işini bitirebileceği ve gerçeği yansıtan bağımsız denetim raporu düzenleyebileceği hususlarında tereddüdü bulunmaması gerekir.

 

8.2- Genel olarak bağımsız denetim ekibinden beklenen yetenek ve yeterlilikler;

 

a) Alınan uygun eğitim ve bağımsız denetimlere iştirak yolu ile benzeri nitelikte ve zorluktaki bağımsız denetim işini anlamak ve gerçekleştirmek hususunda deneyime,

b) Bağımsız denetim standartları ile hukuki ve yasal düzenlemeler konusunda yeterli bilgiye,

c) İlgili bilgi teknolojileri dahil uygun düzeyde teknik bilgiye,

ç) Müşterinin faaliyette bulunduğu sektör hakkında yeterli bilgiye,

d) Mesleki konuda karar verme yeteneğine ve

e) Şirket kalite kontrol politika ve yöntemlerini kavrama yeteneğine sahip olmayı gerektirir.

MADDE 9- BAĞIMSIZ DENETİM FAALİYETİNİN YÜRÜTÜLMESİ

 

9.1- Sorumlu ortak baş denetçi, bağımsız denetim faaliyetinin bağımsız denetim standartları ile yasal ve hukuki düzenlemelere uygun olarak yapılması sürecinde, yönlendirme, gözetim ve verimlilikle ilgili hususlardan ve bağımsız denetim raporunun gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından sorumludur.

 

9.2- Sorumlu ortak bas denetçi bağımsız denetim ekibindeki denetçileri;

 

a) Ekiptekilerin sorumluluğu,

b) İsletme faaliyetlerinin doğası,

c) Riskle ilgili hususlar,

ç) Ortaya çıkabilecek sorunlar ve

d) Bağımsız denetim işinin yürütülmesiyle ilgili ayrıntılar, konularında bilgilendirerek bağımsız denetim faaliyetini yönetir.

 

9.3- Bağımsız denetim ekibindeki bağımsız denetçilerin sorumluluğu, kendilerine verilen işi objektif bir bakış açısı ve mesleki şüphecilik ve özenle etik ilkeleri gözeterek yapmaktır. Bağımsız denetim ekibindeki kıdemsizlerin daha kıdemli denetçilere sorular yöneltmeleri beklenir. Bağımsız denetim ekibinde yer alan bağımsız denetçiler de aralarında gereken iletişimi kurarlar.

 

9.4- Yapılan bağımsız denetimin amacının ekipte yer alan tüm bağımsız denetçiler tarafından anlaşılması gereklidir. Bu kapsamda, ekipte yer alan kıdemsizlerin kendilerine verilen işin amacını kavrayabilmeleri için bağımsız denetimin, ekip çalışması ve refakat çalışması seklinde yürütülmesi gerekir.

 

9.5- Denetim ekibin gözetimi aşağıdaki hususları içerir;

a) Bağımsız denetim çalışmasında kaydedilen aşamayı takip etmek,

b) Ekip elemanlarının yetenek ve yeterliliklerini göz önüne alarak, işi tamamlamak için sürelerinin yeterli olup olmadığı, verilen talimatları anlama düzeyleri ve işin planlandığı gibi yürütülüp yürütülmediğini tespit etmek,

c) Bağımsız denetim sırasında ortaya çıkan hususları önemliliklerini göz önüne alarak saptamak ve planlanmış bağımsız denetim yaklaşımını buna uygun olarak değiştirmek ve

ç) Danışma gerektiren hususları belirlemek, bağımsız denetim sırasında daha kıdemlilerle konuyu görüşmek.

 

9.6- Gözden geçirme sorumluluğu, daha kıdemli ekip üyelerinin daha kıdemsizlerin işlerini inceleme temeline dayanır. Bu sorumluluğu yerine getiren bağımsız denetçi, aşağıdaki hususları dikkate alır.

a) Bağımsız denetim işinin bağımsız denetim standartlarına, yasal ve hukuki düzenlemelere uygunluğu,

b) Önemli konuların daha ayrıntılı incelenmek üzere ortaya konulduğu,

c) Gerekli konularda fikir danışıldığı ve ulaşılan sonuçların yazılı hale getirilerek uygulandığı,

ç) Yapılan işin zamanlama ve içeriğinin gözden geçirildiği,

d) Yapılan işin ulaşılan sonuçları desteklediği ve yazılı hale getirildiği,

e) Bağımsız denetim kanıtlarının yeterli ve bağımsız denetim raporunu destekleyecek nitelikte olduğu ve,

f) Bağımsız denetim tekniklerinin amaçlarının gerçekleştirildiği.

 

9.7- Sorumlu ortak bas denetçinin, bağımsız denetim raporu nihai hale gelmeden bağımsız denetime ilişkin çalışma kağıtlarını incelemek ve ekiple konuları tartışmak suretiyle varılan sonuçları ve bağımsız denetim raporunu destekleyecek yeterlilikte bağımsız denetim kanıtı toplandığı hususundan emin olması gerekir.

 

9.8- Sorumlu ortak bas denetçi bağımsız denetimin uygun göreceği aşamalarında inceleme yapar. Bu durum, bağımsız denetim raporu henüz tamamlanmadan önemli konuların zamanında sorumlu ortak bas denetçinin isteğine uygun olarak çözümlenmesini sağlar. Gözden geçirme, bağımsız denetimin yoruma açık kritik konularını, bağımsız denetim sırasında tespit edilen, özellikle zor ve incelikli alanları, önemli riskleri ve sorumlu ortak bas denetçinin önemli bulduğu diğer alanları kapsar.

 

9.9- Sorumlu ortak bas denetçinin tüm çalışma kâğıtlarını incelemesi gerekmez, ancak yaptığı gözden geçirmenin süre ve kapsamını yazılı hale getirmesi gerekir.

 

9.10- Gözden geçirme sırasında bağımsız denetim işinin başka bir sorumlu ortak bas denetçi tarafından devralınması halinde, sorumlu ortak baş denetçinin değişiklik tarihine kadar yapılan tüm işlerin gözden geçirilmesini de yapması gerekir. Söz konusu kontrolün, bağımsız denetimin plan ve programının bağımsız denetim standartları ile hukuki düzenlemelere uygun olarak yapıldığı hususunda yeni sorumlu ortak bas denetçiyi de ikna etmesi gerekir.

 

9.11- Birden çok sorumlu ortak bas denetçinin görev aldığı bağımsız denetimlerde her birinin sorumluluklarının çok iyi tanımlanmış ve ekip tarafından anlaşılmış olması şarttır.

MADDE 10- DANIŞMA

 

10.1- Sorumlu ortak baş denetçi;

 

a) Ekipteki bağımsız denetçilerin zor ve hassas konularda gerekli danışma hizmetini aldıklarından emin olmak,

b) Bağımsız denetim sırasında gerek ekip içinden gerekse ekip dışından ve Şirket dışından uygun şekilde, gerekli bilgiye sahip kişilerden fikir danışıldığına kanaat getirmek,

c) Danışmanın sonucu, içeriği ve kapsamından tatmin olmak ve sonuçları yazılı hale getirerek danışılan kişi ile uzlaşmış olmak ve

ç) Danışılan husus ile ilgili ulaşılan sonucun uygulamaya geçirilmiş olduğundan emin olmak zorundadır.

 

10.2- Teknik, etik veya diğer hususlar üzerinde etkin bir danışma hizmeti alınabilmesi, danışılacak kişilere konuyla ilgili her türlü bilginin verilmesine bağlıdır. Şartlar gerektirdiğinde bağımsız denetim ekibi şirket içinden veya dışından gerekli bilgi, deneyim ve kıdeme sahip kişilerden danışma hizmeti alabilir. Danışılarak ulaşılan sonuçlar yazılı hale getirilir ve uygulamaya konulur.

 

10.3- Şirket’in yeterli iç kaynağa sahip olmadığı durumlarda, mesleki kuruluşlardan, düzenleyici kuruluşlardan, üniversitelerden ve diğer şirketlerden danışma hizmeti alması mümkündür.

 

10.4- Zor ve hassas konular da dâhil olmak üzere, alınan danışma hizmetine ilişkin olarak düzenlenen çalışma kâğıdının içeriği konusunda hem danışan hem de danışılan kişilerin mutabık olması gerekir.

 

10.5- Konuyla ilgili çalışma kâğıtlarının, danışma gerektiren konu hakkında ulaşılan sonuçlar ve alınan kararlar ile kararlara esas olan hususları ve uygulama esaslarını içerecek ayrıntıda olması gerekir.

MADDE 11- GÖRÜŞLERDEKİ FARKLILIKLAR

 

11.1- Bağımsız denetim ekibinin içerisinde fikir danışılan taraflar veya kalite güvence ekibi ile sorumlu ortak bas denetçi arasında görüş farklılıkları olduğu takdirde, bağımsız denetim ekibi bu farklılıkları giderebilmek üzere Şirket’in farklı görüşlerin çözümünde uyguladığı politika ve yöntemleri uygular.

 

11.2- Sorumlu ortak baş denetçi, ekip üyelerini gerekli olduğunda bu görüş farklılıklarını kendisine veya diğer ekip üyelerine hiçbir endişe duymadan iletmeleri hususunda bilgilendirir.

MADDE 12- BAĞIMSIZ DENETİM KALİTESİNİN KONTROLÜ

 

12.1- Denetlenenin finansal tablolarının bağımsız denetiminden sorumlu ortak bas denetçi,

 

a)  Kalite güvence ekibinin atandığından emin olmak,

b) Bağımsız denetim kalitesinin kontrolü aşamasında ortaya çıkanlar dahil, bağımsız denetim esnasında ortaya çıkan önemli hususları kalite güvence ekibi ile tartışmak ve

c) Bağımsız denetim kalitesinin kontrolü tamamlanana kadar bağımsız denetim raporunu bitirmemek zorundadır.

 

12.2- Bu kontrolün yapıldığı diğer bağımsız denetim işlerinde de sorumlu ortak bas denetçi yukarıda belirtilen hususlara uyar.

 

12.3- Böyle bir kontrolün gerekli olmadığı bağımsız denetimin başlangıç aşamalarında da, sorumlu ortak bas denetçinin muhtemel kontrol ihtiyacını fark etme sorumluluğu vardır.

 

12.4- Bağımsız denetim kalitesinin kontrolü, ekip tarafından alınan önemli kararlar ile bağımsız denetim raporunun oluşumunda ulaşılan sonuçların objektif bir değerlendirmesi olup, sorumlu ortak bas denetçi ile tartışmayı, bağımsız denetim raporunun uygun olup olmadığı göz önüne alınarak finansal bilgilerin gözden geçirilmesini içerir. Bunun yanı sıra kontrol sırasında seçilen önemli kararlara ilişkin çalışma kâğıtlarının incelemesi de yapılır. Kontrolün kapsamı, bağımsız denetim işinin karmaşıklığına ve bağımsız denetim raporunun gerçeği yansıtmama riskine göre değişir. Kontrolün varlığı sorumlu ortak bas denetçinin sorumluluğunu azaltmaz.

 

12.5- Finansal tabloların bağımsız denetimine ilişkin kontrol aşağıdaki hususları içerir.

a) Bağımsız denetim ekibinin özellik arz eden bağımsız denetim isleriyle ilgili olarak şirketin bağımsızlığı konusundaki değerlendirmeleri,

b) Bağımsız denetim sırasında tespit edilen önemli riskler, bağımsız denetim ekibinin değerlendirmeleri ve cevapları da dahil olmak üzere risk değerlendirmeleri,

c) Önemlilik ve önemli riskler konusunda alınan kararlar,

ç) Görüş farklılıkları nedeniyle danışma gerektiren durumlarda, bu hizmetten yararlanılıp yararlanılmadığı ve ulaşılan sonuçlar,

d) Bağımsız denetim sırasında tespit edilen düzeltilmiş ve düzeltilmemiş yanlışlıkların niteliği ve önemi,

e) Denetlenenin yönetimine, yönetimden sorumlu kişilere veya diğer düzenleyici otoritelere iletilecek hususlar,

f) Gözden geçirme için seçilen çalışma kâğıtlarının önemli kararları ve ulaşılan sonuçları gösterir nitelikte olup olmadığı ve

g) Bağımsız denetim raporlarının uygunluğu.

 

12.6- Finansal tabloların bağımsız denetiminin kalite kontrolüne ilişkin olarak yukarıda belirtilen hususların tamamı veya bir kısmı, finansal bilgilerin bağımsız denetiminin kalite kontrolüne ilişkin incelemede de aranır.

 

MADDE 13- KALİTE KONTROL SİSTEMİNİN GÖZETİMİ

 

13.1- Şirket, bankalarda gerçekleştirdiği bağımsız denetimin kalitesinin kontrolünü sağlamak üzere, oluşturduğu kalite güvence komitesi aracılığıyla uygunluk denetimleri ve incelemelerini yapar.

 

13.2- Sorumlu ortak bas denetçi, gözetim sonuçlarını şirket tarafından belirlenen yöntemlere uygun olarak değerlendirir.

 

13.3- Sorumlu ortak baş denetçi;

a)   Gözetim sonuçlarında yer alan eksikliklerin bağımsız denetimi etkileyip etkilemediğini ve

b) Bu duruma çözüm için şirket tarafından alınan önlemlerin yeterli olup olmadığını değerlendirir.

 

13.4- Şirket’in, kalite kontrol sistemindeki eksiklikler belirli bir bağımsız denetim işinin bağımsız denetim standartlarına ve mevzuata uygun yapılmadığı veya bağımsız denetim raporunun gerçeği yansıtmadığı anlamına gelmez.

 

MADDE 14- KALİTE GÜVENCE EKİPLERİNİN OLUŞTURULMASI VE GÖREVLERİ

 

a) Şirket’in denetiminden sorumlu olduğu bankaların büyüklüğüne ve denetim riskine bağlı olarak, her banka için sorumlu ortak baş denetçi veya asgari kıdemli denetçi seviyesinde görevli kalite güvence ekibi üyesinin tayin edilmesi zorunludur. Görev dağılımı Şirket yönetim kurulu tarafından belirlenir.

b) Söz konusu kalite güvence ekibi üyesi, tam kapsamlı denetimlerde bağımsız denetim raporunun imzalanmasından önce,

 

1. Bağımsız denetim sözleşmesinin mevzuata uygunluğunu test etmek,

2. Denetim stratejisi ve denetim planının uygunluğunu değerlendirmek,

3. Uygulanan muhasebe politikalarının test edildiğini tespit etmek,

4. Bankanın finansal performans analizinin değerlendirmesini gözden geçirmek,

5. Çalışma kâğıtlarından örnekler seçerek, denetim sürecinin yeterliliğini analiz etmek,

6. Denetim kanıtı toplama ve değerlendirme işlevini kontrol etmek,

7. Uygulanan denetim tekniklerinin değerlendirmesini yapmak,

8. İç kontrol ve risk yönetimi sisteminin değerlendirildiğinden emin olmak,

9. Hazırlanan denetim raporu ile finansal tablo ve dipnotlarının mevzuata uygunluğunu kontrol etmekle görevlidir.

 

c) Bu görevleri eksiksiz yerine getirmek ve standart bir kalite seviyesine ulaşmak için Kalite Güvence Sisteminden sorumlu ortak baş denetçiler tarafından tüm kalite güvence ekibince kullanılmak üzere kontrol listeleri hazırlanır.

d) Sınırlı denetimlerde, kalite güvence ekibi üyesi, Kalite Güvence sisteminden sorumlu ortak baş denetçiler tarafından hazırlanan “Sınırlı Denetim Kontrol Listeleri”ni kullanır.

e) Kalite güvence ekibi ayrıca,

 

1. Bağımsız denetim görevindeki tüm personelin mesleki sorumluluklarını yerine getirirken bağımsız, dürüst ve tarafsız olduğundan, gizlilik ve profesyonel davranış ilkelerine uygun davranarak, mesleki yeterlilik, güvenilirlik, özen ve titizliğe sahip olduğundan,

 

2. Herhangi bir bağımsız denetim raporuna ilişkin olarak hazırlanmış çalışma kağıtları ile denetim sonucunu etkileyen bilgileri içeren evrakın, Şirket tarafından en az beş yıl süre ile saklandığından,

 

3.İstihdam edilecek bağımsız denetçilerin mesleki sorumluluklarını yerine getirebilecek niteliklere ve yeterli mesleki bilgi ve eğitime sahip olduğundan, 3568 sayılı Kanuna göre belirlenen sürekli mesleki eğitim de dahil olmak üzere düzenli ve sürekli olarak hizmet içi eğitime tabi tutulduğundan,

 

4. Bağımsız denetim ekibindeki bağımsız denetçilerin, denetim sona erdiğinde sorumlu ortak baş denetçi tarafından performans değerlendirme raporu düzenlenmesi suretiyle değerlendirildiğinden,

 

5. Meslek ilkelerine ya da yasal düzenlemelere uygunluğu tehlikeye düşürebilecek bir durumun varlığı halinde, ilgili mevzuat uyarınca gerekli bildirimlerin yapıldığından emin olmalıdır.

MADDE 15- DİĞER HUSUSLAR

 

Kalite güvence sistemiyle ilgili iş bu prosedürlerin (izlek) yetersiz kaldığı durumlarda, Uluslararası Denetim Standartları geçerlidir.