2010 Yılı Şeffaflık Raporu

MOD
BAĞIMSIZ DENETİM
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK AŞ.
25 Şubat 2011
2010 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU
Kuruluş’umuz tarafından, 12 Temmuz 2008 tarih ve 26394 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinde Bağımsız Denetim Yapılmasına İlişkin
Yönetmelik’ in 21. maddesi uyarınca hazırlanan 2010 yılı Şeffaflık Raporu Kuruluş’umuzun
internet sitesinde yayımlanmıştır.
MOD
BAĞIMSIZ DENETİM
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK AŞ.
M. Necati BALCI
Sorumlu Ortak Baş Denetçi
Yönetim Kurulu BaşkanıMOD
BAĞIMSIZ DENETİM
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK AŞ.
2010 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU
İçindekiler
I. Kuruluşun hukuki yapısı ve ortakları hakkında bilgi
II. Kuruluşun organizasyon yapısı
III. Kuruluşun Yurt içi ve yurt dışı bir gruba bağlı çalışması durumuna ilişkin açıklama
IV. Kalite güvence sistemine ve bu sistemin etkinliğine ilişkin açıklamalar
V. Bağımsızlık şartlarının yerine getirilmesi hakkında iç değerlendirme
VI. Denetçilerin sürekli eğitimine ilişkin kuruluşça izlenen politika hakkında bilgiMOD
BAĞIMSIZ DENETİM
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK AŞ.
2010 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU
I. KURULUŞUN HUKUKİ YAPISI VE ORTAKLARI HAKKINDA BİLGİ
MOD Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ 24 Kasım 1994 tarihinde
Ankara’ da kurulmuştur. Merkezi Ankara olan Şirket’in Sermaye Piyasası Kurulu’ndan 13.03.1995
tarihinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’ndan 27.04.2001 tarihinde, Enerji Piyasası
Düzenleme Kurulu’ndan 26.12.2003 tarihinde, T.C. Hazine Müsteşarlığı’ndan 12.03.2001
tarihinde “bağımsız dış denetim” hizmeti sunmak üzere çalışma izni almıştır.
YÖNETİM KURULU
MUSTAFA NECATİ BALCI :Yönetim Kurulu Başkanı
ÖMER ATİK :Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
GÖKHAN DEDE :Yönetim Kurulu Üyesi
DENETÇİ :Naci ALKAN
GENEL MÜDÜR :Gökhan DEDE
ORTAKLIK YAPISI
ADI – SOYADI MESLEKİ
ÜNVANI
RUHSAT
NO
ŞİRKETTEKİ
ÜNVANI
ORTAKLIK
PAYI %
PAY TUTARI TL
1 M.NECATİ BALCI SMMM 06209640 SOB 32,90 82.260-TL
2 GÖKHAN DEDE SMMM 06209720 SOB 32,65 81.620-TL
3 ÖMER ATİK SMMM 06211455 SOB 32,65 81.620-TL
4 NACİ ALKAN SMMM 06220007 Kıd. Denetçi 0,40 1.000-TL
5 YUSUF BOZTAŞ SMMM 06228482 Denetçi 0,40 1.000-TL
6 AYLİN KUTUCU SMMM 06238452 Denetçi Yrd 0,50 1.250-TL
7 UMUT CAN DEDE SMMM 06242697 Denetçi Yrd. 0,50 1.250-TL
TOPLAM % 100 250.000-TLMOD
BAĞIMSIZ DENETİM
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK AŞ.
2010 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU
II. KURULUŞUN ORGANİZASYON YAPISI
III. KURULUŞUN YURT İÇİ VE YURT DIŞI BİR GRUBA BAĞLI ÇALIŞMASI
DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Kuruluşumuzun yurt içi ve yurt dışı bir gruba bağlı olarak çalışması bulunmamaktadır.
IV. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİNE VE BU SİSTEMİN ETKİNLİĞİNE İLİŞKİN
AÇIKLAMALAR
I- KALİTE GÜVENCE SİSTEMİNE İLİŞKİN YAPI:
Sorumlular: Kalite güvence sisteminin oluşturulması ve işleyişinden sorumlu olarak Ömer ATİK ve
Gökhan DEDE görevlendirilmişlerdir.
Kalite Güvence Komitesi: Mustafa Necati BALCI, Naci ALKAN ve Yusuf BOZTAŞ
görevlendirilmişlerdir.
Denetim Kadrosu
İdari ve Mali İşler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Yönetim Kurulu
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Başkanı Yrd.
Şirket Genel Kurulu
Yönetim Kurulu BaşkanıMOD
BAĞIMSIZ DENETİM
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK AŞ.
2010 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU
II- KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ YÖNTEMLERİ
MADDE 1- AMAÇ
Kalite Güvence Sisteminden amaç: 01/11/2006 tarih ve 26333 sayılı T.C. Resmi Gazete’de yayımlanmış
olan “Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri
Hakkında Yönetmelik” kapsamında gerçekleştirilecek finansal tabloların bağımsız denetimi dahil, finansal
bilgilere ilişkin olarak yapılan bağımsız denetimin kalitesinin kontrolüne ilişkin denetim ilke, usul ve
esasları belirlemektir.
MADDE 2- BAĞIMSIZ DENETİM EKİBİ VE SORUMLULUKLARI
Bağımsız denetimin kalitesinin sağlanması için, çalışma sırasında ve tamamlanmasında sorumlu ortak baş
denetçinin liderlik ve sorumlulukları ön plandadır.
2.1- Sorumlu ortak baş denetçi, görevli olduğu her bağımsız denetim işinde, bağımsız denetimin genel
kalitesi konusunda sorumluluğu üstlenerek, gerek yaptığı işler ve gerekse bağımsız denetim ekibine yaptığı
açıklamalar yoluyla bağımsız denetimin her aşamasında diğer bağımsız denetçilere bağımsız denetimin
kalitesi konusunda örnek olmak zorundadır.
2.2- Yapılan işler ve açıklamalarla ilgili olarak, sorumlu ortak baş denetçi;
a)Mesleki standartlara, yasal ve hukuki düzenlemelere uygun is yapmanın,
b)Kalite kontrol politika ve yöntemlerinden gerekli olanları kullanmanın,
c)Gerçeği yansıtan bağımsız denetim raporu düzenlemenin önemini ve
d)Bağımsız denetim işi yapılırken kalitenin işin özü olduğu hususunu özellikle vurgular.
MADDE 3- ETİK İLKELER
3.1- Sorumlu Ortak Baş Denetçi, ekipte yer alan bağımsız denetçilerin aşağıda belirtilen temel etik ilkelere
uygun çalışıp çalışmadıklarını sürekli olarak gözetir.
Temel nitelikteki etik ilkeler;
a) Dürüstlük,
Denetçilerin tüm denetim ve mesleki ilişkilerinde doğru sözlü ve dürüst davranmalarını,
b) Tarafsızlık,
Denetçilerin ön yargılı ve yanlı davranmamasını, üçüncü kişilerin veya iş sahibinin haksız, uygunsuz
biçimdeki baskıların denetçinin kararlarını etkileyip engellememesini,
c) Mesleki yeterlik,
Mesleki yeterlilik denetçinin, denetim faaliyetini yerine getirirken mesleki teknik ve standartlara hakim
olması gerektiğini,
ç) Mesleki özen ve titizlik,
Bağımsız denetim çalışmasına katılan her kıdemdeki denetçiler, mesleki standartlara uygun olarak gerekli
özeni gösterip gayretli davranmasını,
d) Gizlilik
Denetçi, denetim faaliyeti sırasında edindiği bilgileri açıklamasını gerektirecek bir hak veya görevi olmadığı
sürece bu bilgileri üçüncü kişi veya gruplara açıklamaması ve kendisinin veya üçüncü kişilerin çıkarları için
kullanılmaması gerektiğini,
e) Mesleki davranışları,
Bağımsız denetçinin mevcut yasalar, yönetmelikler ve tebliğlere uyması ve mesleğin itibarını zedeleyecek
her türlü davranıştan kaçınmasını içermektedir.MOD
BAĞIMSIZ DENETİM
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK AŞ.
2010 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU
3.2- Sorumlu ortak baş denetçi etik ilkelere uygun olmayan hususların varlığı konusunda dikkatli olmak
zorundadır. Bağımsız denetim sırasında diğer ekip üyeleri ve sorumlu ortak baş denetçi gerekli oldukça etik
konuları ve bu konulardaki gözlemleri paylaşır. Sorumlu ortak baş denetçi herhangi bir şekilde dikkatine
sunulan hususları, çalıştığı diğer bağımsız denetçilerle de tartışarak yapılacak gerekli işlemleri belirler.
3.3- Sorumlu ortak baş denetçi ya da gerekli olduğu durumlarda bağımsız denetim ekibinin diğer üyeleri,
tespit edilen sorunları ve bunların nasıl çözümlendiği hususunu yazılı hale getirir.
MADDE 4- BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETİNİN ÜSTLENİLMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ
Denetlenen firma ile bağımsız denetim ilişkisinin başlatılması, devam ettirilmesi ve özellik arz eden
bağımsız denetimler:
4.1- Sorumlu ortak baş denetçi, müşterinin kabulü, müşteriyle olan ilişkinin devamı ve özellik arz eden
bağımsız denetimlerle ilgili gerekli usul ve esasların izlendiğinden emin olmak ve ulaşılan sonuçların yazılı
hale getirilmesini sağlamak zorundadır.
4.2- Sorumlu ortak baş denetçi müşterinin kabulü ve ilişkinin devamına ilişkin karar sürecini başlatmış
olmasa bile, verilen en son kararın uygun olup olmadığını tespit eder.
4.3- Bu süreç aşağıdaki hususların göz önüne alınmasını gerektirir;
a) Denetlenenin yönetiminde etkin olanlar ve yönetimden sorumlu kişiler ile ana ortakların dürüstlüğü,
b) Bağımsız denetim ekibinin islerin yapılması bakımından yeterliliği ve gerekli zaman ve kaynağa sahip
olup olmadığı ve,
c) Şirket’in ve ekibin etik ilkelere uyup uymadığı.
4.4- Yukarda belirtilen hususlarla ilgili bir sorun ortaya çıktığında bağımsız denetim ekibi gereksinim
duyulduğunda gerekli danışmalarda bulunarak, çözümlenen hususları yazılı hale getirir.
4..5- Müşteriyle olan bağımsız denetim ilişkisinin devam edip etmeyeceğine karar verilirken, mevcut ve
önceki dönemde ortaya çıkan, müşterinin faaliyet alanının Şirket’in yeterli bilgi ve deneyime sahip olmadığı
bir alana kayması gibi önemli hususların varlığı ve bunların etkileri göz önüne alınır.
4.6- Müşterinin kabulünden sonra, sorumlu ortak baş denetçi işin kabulünü etkileyen bir bilgi edinmişse, bu
durumda konuyu derhal Şirket yönetimine taşıyarak gerekli işlemlerin yapılmasını sağlar.
MADDE 5- BAĞIMSIZ DENETİM KALİTESİNİN KONTROLÜ
5.1- Denetlenenin finansal tablolarının bağımsız denetiminden sorumlu ortak baş denetçi,
a) Kalite güvence ekibinin atandığından emin olmak,
b) Bağımsız denetim kalitesinin kontrolü aşamasında ortaya çıkanlar dahil, bağımsız denetim esnasında
ortaya çıkan önemli hususları kalite güvence ekibi ile tartışmak ve
c) Bağımsız denetim kalitesinin kontrolü tamamlanana kadar bağımsız denetim raporunu bitirmemek
zorundadır.
5.2- Bu kontrolün yapıldığı diğer bağımsız denetim işlerinde de sorumlu ortak baş denetçi yukarıda
belirtilen hususlara uyar.
5.3- Böyle bir kontrolün gerekli olmadığı bağımsız denetimin başlangıç aşamalarında da, sorumlu ortak baş
denetçinin muhtemel kontrol ihtiyacını fark etme sorumluluğu vardır.MOD
BAĞIMSIZ DENETİM
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK AŞ.
2010 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU
5.4- Bağımsız denetim kalitesinin kontrolü, ekip tarafından alınan önemli kararlar ile bağımsız denetim
raporunun oluşumunda ulaşılan sonuçların objektif bir değerlendirmesi olup, sorumlu ortak baş denetçi ile
tartışmayı, bağımsız denetim raporunun uygun olup olmadığı göz önüne alınarak finansal bilgilerin gözden
geçirilmesini içerir. Bunun yanı sıra kontrol sırasında seçilen önemli kararlara ilişkin çalışma kâğıtlarının
incelemesi de yapılır. Kontrolün kapsamı, bağımsız denetim işinin karmaşıklığına ve bağımsız denetim
raporunun gerçeği yansıtmama riskine göre değişir. Kontrolün varlığı sorumlu ortak baş denetçinin
sorumluluğunu azaltmaz.
5.5- Finansal tabloların bağımsız denetimine ilişkin kontrol aşağıdaki hususları içerir.
a) Bağımsız denetim ekibinin özellik arz eden bağımsız denetim işleriyle ilgili olarak şirketin bağımsızlığı
konusundaki değerlendirmeleri,
b) Bağımsız denetim sırasında tespit edilen önemli riskler, bağımsız denetim ekibinin değerlendirmeleri ve
cevapları da dahil olmak üzere risk değerlendirmeleri,
c) Önemlilik ve önemli riskler konusunda alınan kararlar,
ç) Görüş farklılıkları nedeniyle danışma gerektiren durumlarda, bu hizmetten yararlanılıp yararlanılmadığı
ve ulaşılan sonuçlar,
d) Bağımsız denetim sırasında tespit edilen düzeltilmiş ve düzeltilmemiş yanlışlıkların niteliği ve önemi,
e) Denetlenenin yönetimine, yönetimden sorumlu kişilere veya diğer düzenleyici otoritelere iletilecek
hususlar,
f) Gözden geçirme için seçilen çalışma kâğıtlarının önemli kararları ve ulaşılan sonuçları gösterir nitelikte
olup olmadığı ve
g) Bağımsız denetim raporlarının uygunluğu.
5.6- Finansal tabloların bağımsız denetiminin kalite kontrolüne ilişkin olarak yukarıda belirtilen hususların
tamamı veya bir kısmı, finansal bilgilerin bağımsız denetiminin kalite kontrolüne ilişkin incelemede de
aranır.
MADDE 6- KALİTE KONTROL SİSTEMİNİN GÖZETİMİ
6.1- Şirket, müşterilerinin gerçekleştirdiği bağımsız denetimin kalitesinin kontrolünü sağlamak üzere,
oluşturduğu kalite güvence komitesi aracılığıyla uygunluk denetimleri ve incelemelerini yapar.
6.2- Sorumlu ortak baş denetçi, gözetim sonuçlarını şirket tarafından belirlenen yöntemlere uygun olarak
değerlendirir.
6.3- Sorumlu ortak baş denetçi;
a) Gözetim sonuçlarında yer alan eksikliklerin bağımsız denetimi etkileyip etkilemediğini ve
b) Bu duruma çözüm için şirket tarafından alınan önlemlerin yeterli olup olmadığını değerlendirir.
6.4- Şirket’in, kalite kontrol sistemindeki eksiklikleri, belirli bir bağımsız denetim işinin bağımsız denetim
standartlarına ve mevzuata uygun yapılmadığı ya da bağımsız denetim raporunun gerçeği yansıtmadığı
anlamına gelmez.
MADDE 7- DİĞER HUSUSLAR
İş bu şeffaflık raporunda kalite güvence sistemiyle ilgili prosedürler özet olarak verilmiştir. İş bu
prosedürlerin bütünü hakkında kuruluşumuzun kalite güvence sistemi’ni bütün olarak incelemek
gerekmekle birlikte sistemin (izlek) yetersiz kaldığı durumlarda, Uluslararası Denetim Standartları
geçerlidir.MOD
BAĞIMSIZ DENETİM
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK AŞ.
2010 YILI ŞEFFAFLIK RAPORU
V. BAĞIMSIZLIK ŞARTLARININ YERİNE GETİRİLMESİ HAKKINDA İÇ
DEĞERLENDİRME
1- Denetimin dürüst ve tarafsız yürütülmesini sağlayacak davranış ve anlayışlar bütünü olan
bağımsızlık konusunda, ekibin başındaki sorumlu ortak baş denetçi, yapılan bağımsız denetimle ilgili olarak
bağımsızlığın sağlandığına dair bir sonuca ulaşmak zorundadır.
Bu amaçla sorumlu ortak baş denetçi:
a) İlgili tüm taraflardan gerekli bilgileri alarak bağımsızlığı tehdit eden koşulları ve ilişkileri tespit ederek
değerlendirir.
b) Şirket’in bağımsızlıkla ilgili politika ve usullerine ilişkin tespit edilmiş herhangi bir ihlal varsa, bunları
değerlendirerek bağımsız denetim çalışmasında bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum olup olmadığını
belirler.
c) Bağımsızlığı ortadan kaldıran durumları gerekli önlemleri alarak ortadan kaldırır veya kabul edilebilir bir
düzeye indirir. Çözümlenemeyen konuları Şirket yönetimine bildirir.
ç) Bağımsızlıkla ilgili konularda varılan sonuçlar ve bu sonuçları destekler nitelikteki Şirket yönetimi ile
yapılan tartışmaları yazılı hale getirir.
2- Sorumlu ortak baş denetçi ortadan kaldırılamayan veya etkisi azaltılamayan bağımsızlığı tehdit
eden bir durum tespit ettiğinde, Şirket yönetimi, yetkili kişi ya da kişilerle görüşerek bağımsızlığı tehdit
eden faaliyet veya işlemin iptal edilmesi veya bağımsız denetimden çekilmek üzere gerekli süreçlerin
başlatılması gibi önlemlerin alınmasını sağlamak ve konuya ilişkin tartışmaları ile ulaşılan sonuçları yazılı
hale getirilmek zorundadır.
VI. DENETÇİLERİN SÜREKLİ EĞİTİMİNE İLİŞKİN KURULUŞÇA İZLENEN
POLİTİKA HAKKINDA BİLGİ
Denetim kadromuzun en iyi şekilde yetişmesine verdiğimiz önem, bilgi birikimlerinin
artmasına ve tazelenmesine, gösterdiğimiz özen nedeniyle mesleki eğitim ve hizmet içi eğitimler
verilmektedir. Refakat çalışmaları sorumlu ortak baş denetçilerimizin gözetim, denetim ve
sorumluluğu altında planlı bir biçimde yürütülmektedir.
Şirketimiz ayrıca; her düzeydeki bağımsız denetçi ve denetçi yardımcılarının mesleki yeterliliğinin
sağlanması, bilgi birikimlerinin artırılması ve güncellenmesi için bağımsız denetim mesleği ile
ilgili mevzuatı, ulusal ve uluslararası gelişmeleri, yayınları, düzenlenen kurs, seminer, sempozyum,
kongre ve konferansları izlemesine olanak tanımaktadır.