FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMASINDA

FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMASINDA
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri XI ; No 29 sayılı tebliği 09.04.2008 tarih ve 26842 sayılı Resmi
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan tebliğ Finansal Tabloların hazırlanmasında esas
alınacak standartlarla ilgili olup ayrıntısı aşağıdaki gibidir.
Category: General

FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMASINDA

UYULACAK YENİ STANDARTLAR

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri XI ; No 29 sayılı tebliği 09.04.2008 tarih ve 26842 sayılı Resmi

Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan tebliğ Finansal Tabloların hazırlanmasında esas

alınacak standartlarla ilgili olup ayrıntısı aşağıdaki gibidir.

1. 01.01.2008 Tarihinden İtibaren Finansal Mali Tablolar UMS/UFRS Standartlarına Göre

Hazırlanacaktır

Bilindiği üzere, 31.12.2007 tarihine kadar finansal tablolarının hazırlanmasında Seri XI ; No 25 sayılı

tebliğde yer alan standartlar esas alınmaktaydı. SPK, Seri XI ; No 29 tebliğ ile Seri XI ; No 25 tebliği

yürürlükten kaldırmıştır. Yeni tebliğe göre, 31.03.2008 tarihli ara mali tablolardan itibaren finansal

tabloların hazırlanmasında Uluslararası Muhasebe Standartları ( UMS/UFRS ) kurulu tarafından

belirlenen uluslararası muhasebe standartları esas alınacaktır. Bu kapsamda, belirlenen standartlara

aykırı olmayan Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayımlanan Türkiye

Muhasebe/Türkiye Finansal Raporlama Standartları esas alınabilecektir.

Yeni düzenleme aşağıdaki şirket ve kurumları kapsamaktadır.

 • Hisse senetleri borsada işlem gören ortaklıklar,
 • Aracı kurumlar
 • Portföy yönetim şirketleri
 • Konsolidasyon kapsamındaki işletmeler

2. 3 ve 9. Ay Ara Dönem Mali Tablolarına Getirilen Denetim Zorunluluğu

Tebliğ, UMS/UFRS standardında ilk kez mali tablo düzenleyecek işletmelere, 3 ve 9. ay mali tabloları

için de bağımsız denetim yaptırma zorunluluğu getirmektedir. ( Tebliğ. Geçici Madde 1 )

Söz konusu yükümlülük mali tablolarını daha önce Seri XI ; No 25 sayılı tebliğe göre hazırlayan

işletmeler için getirilmiştir. Mali tablolarını UMS/UFRS standartlarında hazırlayıp Borsa’ya gönderen

işletmeler bu yükümlülüğe tabii değildirler.

Tebliğe göre ilk defa mali tablo düzenlenmesi durumunda Kurul’a ve Borsa’ya bildirim sürelerine

ayrıca “üç hafta” eklenmesi öngörülmüştür.

Bu durumda, 2008 yılı denetlenmiş mali tabloları Kurul’a ve Borsa’ya bildirim süreleri aşağıdaki gibi

olacaktır.

a) Solo Mali Tablolar

 • Ara dönem : Hesap dönemini izleyen ( 6 + 3 = ) 9 hafta içinde.
 • Yılsonu : Hesap dönemini izleyen ( 10 + 3 = ) 13 hafta içinde

b) Konsolide Mali Tablolar

 • Ara dönem : Hesap dönemini izleyen ( 8 + 3 = ) 11 hafta içinde.
 • Yılsonu : Hesap dönemini izleyen ( 14 + 3 = ) 17 hafta içinde

Ek süreler, sadece UMS/UFRS standartlarının uygulanacağı 2008 yılında uygulanacaktır. 2009

yılından itibaren, yine eski süreler uygulanmaya başlanacaktır. 2009 yılından itibaren 3. ve 9. ay mali

tabloları için denetim zorunluluğu da kalmayacağından, bu ara dönemlere ilişkin mali tabloların

Kurul’a ve Borsa’ya gönderim süreleri eskiden olduğu gibi aşağıdaki gibi olacaktır.

 • Solo Mali Tablolar : Hesap dönemini izleyen 4 hafta içinde.
 • Konsolide Mali Tablolar : Hesap dönemini izleyen 6 hafta içinde

2. Periyodik Olarak Kamuya Açıklanan Finansal Bilgilerin Kapsamı Genişletilmiştir

Daha önce borsa şirketleri, aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketleri periyodik olarak finansal

tablolarını, bunlara ilişkin sorumluluk beyanları ile varsa bağımsız denetim raporlarını kamuya

açıklamakta idiler. Yeni tebliğ ile, bunlara ek olarak, “tebliğde belirtilen esaslar kapsamında

hazırlanan yıllık ve ara dönem yönetim kurulu faaliyet raporları da periyodik olarak kamuya

açıklanacaktır.

Yıllık ve ara dönem yönetim kurulu faaliyet raporlarında yer alması gereken asgari bilgiler, tebliğin 8.

maddesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

3. Faaliyet Raporlarının ve Finansal Raporların 5 Yıl Süreyle İnternet Sitesinde Yayınlanması

Zorunluluğu Getirilmiştir

Hisse senetleri borsada işlem gören şirketler, aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketleri,

 • Yıllık ve ara dönem faaliyet raporları ile
 • Finansal raporlarını ve
 • Varsa bunlara ilişkin bağımsız denetim raporlarını

finansal tablo kullanıcıları tarafından kolaylıkla ulaşılabilecek şekilde, Borsa’da kamuya açıklandıktan

sonra, kendilerine ait internet sitelerinde en az 5 yıl süreyle yayımlamak zorundadırlar. İşletmeye ait

birden fazla internet sitesi bulunması durumunda, açıklama için kamuoyunda en çok bilinen site

kullanılır.