Danışmanlık Hizmetleri

MOD Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., aşağıda belirtilen alanlarda danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Bunlar:
• Sermaye piyasası,
• Kambiyo,
• Yatırım teşvikleri,
• Muhasebe sistemlerinin kurulması,
• İç denetim sistemleri,
• Konsolidasyon,
• Finansal analiz,
• Bütçe planlama ve analiz,
• Hisse senetlerinin kurul kaydına alınması,
• Şirket kuruluş, devir, birleşme, bölünme ve tasfiye işlemleri ile
• Vergi ve sosyal güvenlik iş ve işlemleri,

A. Kurumlar Vergisi Danışmanlık Hizmetleri

Kurum ve kuruluşların vergilendirilmesi, onlara önemli miktarda ek maliyetler yüklemektedir. Vergi, bazı hallerde kurumdan gereksiz fon çıkışına yol açmaktadır. Bu nedenle, karşılaştığınız vergisel sorunların doğru değerlendirilmesi ve işinizin gerçek gereksinimlerini saptayarak/algılayarak, vergi yükünüzü azaltmada destek olacak doğru çözümler sunmaktayız.

Müşterilerimizle diyalog içerisinde çalışarak işletmenin dönemsel gerçek vergi yükünü doğru tespit etmek ve gelecekte de bu yükü yasalar çerçevesinde mümkün olan en aza indirmek üzere yapılanmasını, iş ile ilgili verilecek kararların vergisel açıdan sonuçlarının önceden analiz edilmesini, olası vergisel fırsatların saptanmasını, planlanan işlemler ve yapılacak yeni yatırımlar konusunda en doğru yapılanmanın seçilmesini sağlamaya çalışıyoruz.

Vergi danışmanlığı ve planlama hizmetlerimiz vergisel tasarruf fırsatlarını maksimize edebilmek için, yerel vergi mevzuatı ve işletmenizle ilgili özel mevzuatı birlikte değerlendirmektedir.

Bu bağlamdaki hizmetlerimiz aşağıdaki alanları kapsamaktadır:
• Yerel vergi mevzuatı;
• Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları ile ilgili konular;
• Yabancı yatırım ile ilgili vergi konuları;
• Vergi teşvik mevzuatı;
• Serbest Bölgeler ile ilgili vergi avantajları;
• Vergi incelemeleri ve vergi davaları;
• Vergi ile ilgili diğer mevzuat.

Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için ya da bu konuda bir uzmanımızın sizinle irtibata geçmesini istiyorsanız lütfen bize ulaşın.

 

B. Gerçek Kişilerin Vergilendirilmesi Ve Beyanları

Çalışanların ülkemizde ya da çalıştırıldıkları ülkelerin vergi kanunları ile uyumluluğu, işletme için zaman ve maliyet tasarrufuna katkı sağlayacaktır.

Bu çerçevede, aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız;
• Gerçek kişilerin gelir vergisi beyannamelerinin hazırlanması;
• Sosyal güvenlik bildirgelerinin hazırlanması;
• Denetim veya teftiş durumunda idari makamlarla yapılacak görüşmelerde destek olunması.

Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak, ya da bu konuda bir uzmanımızın sizinle irtibata geçmesini istiyorsanız, lütfen bize ulaşın.

 
C. Muhasebe Danışmanlığı

a. Dönem Kapanışları.
MOD A. Ş., müşterilerinin etkin ve verimli bir finansal dönem kapanışı oluşturmalarına yardımcı olur. Böylelikle, finansal ve diğer performans bilgileri üst yönetime doğru ve gerçek zamanlı olarak raporlanır. Böylelikle üst yönetimin daha sağlıklı kararlar alması sağlanır.

b. Bütçeleme ve uzun vadeli planlama
MOD A.Ş., firma stratejilerine uygun, etkin, güvenilir bütçeleme ve uzun vadeli planlama süreçlerinin kurulması için müşterilerine yardımcı olur.

c. Muhasebe Desteği
MOD A.Ş., muhasebe organizasyonu için gerekli bilgi ve tecrübe gereksinimlerinin tamamlanmasına, kaynak sağlanmasına yardımcı olabilir. Yoğun müdahale gerektiren ancak rutin olmayan konuların çözülmesinde destek sağlar.

d. Global Dönüştürme Hizmetleri
Bilindiği üzere 2005 yılından itibaren AB ülkelerindeki halka açık tüm şirketler ve dünyadaki diğer birçok kuruluş için pekiştirilmiş mali tablolarını Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) uygun biçimde hazırlama zorunluluğu getirilmiştir.

Yine bu karara paralel olarak, Türk Ticaret Kanunu (TTK)’na tabi tüm şirketlerin mali tablolarını Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’nun yayınladığı UFRS’ye uyumlu ve 2013 yılından itibaren ise Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu’nun yayımlayacağı Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartlarına uygun olarak hazırlanmaları zorunluluğu getirmiştir.

MOD A.Ş., uluslararası muhasebe standartlarının uygulanma aşamasında işletmelerin karşılaşacakları zorlukları giderebilecek geniş kapsamlı bir denetim ekibine sahiptir.

e. Finansal Risk Yönetimi
İşletmelerin kredi, piyasa, likidite ve operasyonel riskleri doğru idare etmeleri gerektiğinin farkında olmaları önemli bir süreçtir. Bunun yanı sıra, karşılaşabilecekleri olası risklere dayanabilecekleri yeterli düzeyde sermayeyi sağlamalıdır.
Risk yönetimi karmaşık, hata genellikle birbirleriyle ilgili riskleri de kapsamaktadır. Bu nedenle işletmeler detaylı yöntem ve araçlara gereksinim duyarlar.
MOD A.Ş., riskin yönetimi ve azaltılmasında ve uygulanmasında yardımcı olacak profesyonel risk yönetimi kadrosuna sahiptir.
MOD A.Ş., müşterilerinin, uygunluk taleplerini yerine getirerek, riskleri belirlemelerinde, izlemelerinde, ölçmelerinde, raporlamalarında ve daha iyi stratejik kararlar almalarında genel bir çerçeve yaratmalarına yardımcı olur.