Hizmetlerimiz

1. Bağımsız denetim
2. Danışmanlık
3. Finans analizi
4. Bütçe, planlama ve analiz
5. TTK, muhasebe ve denetim standartları eğitimleri,

1. Bağimsiz Denetim Hizmetleri
MOD Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. olarak hizmet verdiğimiz çeşitli büyüklükteki müşterilerimiz tekstil, gıda, finansal kiralama, enerji, bankacılık, finans, faktoring, sigortacılık, vakıf, kalkınma ajansları, AB ve küresel fon projeleri vb. sektörlerde yer almaktadır.
MOD Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS/IAS) ile Uyumlu Türkiye Muhasebe Standartları, Denetim Standartları, Muhasebenin Temel Kavramları ve Tekdüzen Hesap Planı ile bunlara ilişkin ve ayrıca ilgili kurumlarca yayımlanmış olan kararlar, yönetmelikler ve tebliğler uyarınca;

• Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi olup, hisse senetleri İMKB’de işlem gören ve görmeyen halka açık şirketlerin,
• Aracı kurumların,
• Yatırım fonlarının,
• Bankaların,
• Faktoring şirketlerinin,
• Finansal kiralama şirketlerinin,
• Enerji Piyasasında faaliyet gösteren şirketlerin,
• Kalkınma ajanslarının,
• Sigorta ve sigorta reasürans şirketlerinin, ve
• Sermaye şirketleri ile diğer kurum ve kuruluşların halka açılma ve diğer taleplerine yönelik özel amaçlı, bağımsız denetim ve uygunluk denetimi hizmetleri, vermektedir.

2. Danişmanlik Hizmetleri

MOD Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., aşağıda belirtilen alanlarda danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Bunlar:
• Sermaye piyasası,
• Kambiyo,
• Yatırım teşvikleri,
• Muhasebe sistemlerinin kurulması,
• İç denetim sistemleri,
• Konsolidasyon,
• Finansal analiz,
• Bütçe planlama ve analiz,
• Hisse senetlerinin kurul kaydına alınması,
• Şirket kuruluş, devir, birleşme, bölünme ve tasfiye işlemleri ile
• Vergi ve sosyal güvenlik iş ve işlemleri,

A. Kurumlar Vergisi Danışmanlık Hizmetleri

Kurum ve kuruluşların vergilendirilmesi, onlara önemli miktarda ek maliyetler yüklemektedir. Vergi, bazı hallerde kurumdan gereksiz fon çıkışına yol açmaktadır. Bu nedenle, karşılaştığınız vergisel sorunların doğru değerlendirilmesi ve işinizin gerçek gereksinimlerini saptayarak/algılayarak, vergi yükünüzü azaltmada destek olacak doğru çözümler sunmaktayız.

Müşterilerimizle diyalog içerisinde çalışarak işletmenin dönemsel gerçek vergi yükünü doğru tespit etmek ve gelecekte de bu yükü yasalar çerçevesinde mümkün olan en aza indirmek üzere yapılanmasını, iş ile ilgili verilecek kararların vergisel açıdan sonuçlarının önceden analiz edilmesini, olası vergisel fırsatların saptanmasını, planlanan işlemler ve yapılacak yeni yatırımlar konusunda en doğru yapılanmanın seçilmesini sağlamaya çalışıyoruz.

Vergi danışmanlığı ve planlama hizmetlerimiz vergisel tasarruf fırsatlarını maksimize edebilmek için, yerel vergi mevzuatı ve işletmenizle ilgili özel mevzuatı birlikte değerlendirmektedir.

Bu bağlamdaki hizmetlerimiz aşağıdaki alanları kapsamaktadır:
• Yerel vergi mevzuatı;
• Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları ile ilgili konular;
• Yabancı yatırım ile ilgili vergi konuları;
• Vergi teşvik mevzuatı;
• Serbest Bölgeler ile ilgili vergi avantajları;
• Vergi incelemeleri ve vergi davaları;
• Vergi ile ilgili diğer mevzuat.

Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için ya da bu konuda bir uzmanımızın sizinle irtibata geçmesini istiyorsanız lütfen bize ulaşın.

 

B. Gerçek Kişilerin Vergilendirilmesi Ve Beyanları

Çalışanların ülkemizde ya da çalıştırıldıkları ülkelerin vergi kanunları ile uyumluluğu, işletme için zaman ve maliyet tasarrufuna katkı sağlayacaktır.

Bu çerçevede, aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız;
• Gerçek kişilerin gelir vergisi beyannamelerinin hazırlanması;
• Sosyal güvenlik bildirgelerinin hazırlanması;
• Denetim veya teftiş durumunda idari makamlarla yapılacak görüşmelerde destek olunması.

Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak, ya da bu konuda bir uzmanımızın sizinle irtibata geçmesini istiyorsanız, lütfen bize ulaşın.

 
C. Muhasebe Danışmanlığı

a. Dönem Kapanışları.
MOD A. Ş., müşterilerinin etkin ve verimli bir finansal dönem kapanışı oluşturmalarına yardımcı olur. Böylelikle, finansal ve diğer performans bilgileri üst yönetime doğru ve gerçek zamanlı olarak raporlanır. Böylelikle üst yönetimin daha sağlıklı kararlar alması sağlanır.

b. Bütçeleme ve uzun vadeli planlama
MOD A.Ş., firma stratejilerine uygun, etkin, güvenilir bütçeleme ve uzun vadeli planlama süreçlerinin kurulması için müşterilerine yardımcı olur.

c. Muhasebe Desteği
MOD A.Ş., muhasebe organizasyonu için gerekli bilgi ve tecrübe gereksinimlerinin tamamlanmasına, kaynak sağlanmasına yardımcı olabilir. Yoğun müdahale gerektiren ancak rutin olmayan konuların çözülmesinde destek sağlar.

d. Global Dönüştürme Hizmetleri
Bilindiği üzere 2005 yılından itibaren AB ülkelerindeki halka açık tüm şirketler ve dünyadaki diğer birçok kuruluş için pekiştirilmiş mali tablolarını Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) uygun biçimde hazırlama zorunluluğu getirilmiştir.

Yine bu karara paralel olarak, Türk Ticaret Kanunu (TTK)’na tabi tüm şirketlerin mali tablolarını Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’nun yayınladığı UFRS’ye uyumlu ve 2013 yılından itibaren ise Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu’nun yayımlayacağı Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartlarına uygun olarak hazırlanmaları zorunluluğu getirmiştir.

MOD A.Ş., uluslararası muhasebe standartlarının uygulanma aşamasında işletmelerin karşılaşacakları zorlukları giderebilecek geniş kapsamlı bir denetim ekibine sahiptir.

e. Finansal Risk Yönetimi
İşletmelerin kredi, piyasa, likidite ve operasyonel riskleri doğru idare etmeleri gerektiğinin farkında olmaları önemli bir süreçtir. Bunun yanı sıra, karşılaşabilecekleri olası risklere dayanabilecekleri yeterli düzeyde sermayeyi sağlamalıdır.
Risk yönetimi karmaşık, hata genellikle birbirleriyle ilgili riskleri de kapsamaktadır. Bu nedenle işletmeler detaylı yöntem ve araçlara gereksinim duyarlar.
MOD A.Ş., riskin yönetimi ve azaltılmasında ve uygulanmasında yardımcı olacak profesyonel risk yönetimi kadrosuna sahiptir.
MOD A.Ş., müşterilerinin, uygunluk taleplerini yerine getirerek, riskleri belirlemelerinde, izlemelerinde, ölçmelerinde, raporlamalarında ve daha iyi stratejik kararlar almalarında genel bir çerçeve yaratmalarına yardımcı olur.

 

Kuruluşumuzca aşağıda yer alan hizmetler de sunulmaktadır:


1. Kredi Risk Hizmetleri ve Yönetimi

Finansal hizmet sunan kurumlar kredi risklerinin yapıları ve ölçüm yöntemlerinin incelenmesi ve organizasyonun çeşitli kısımlarındaki göreceli olarak kredi kalitesinin değerlendirilmesi hizmetlerimizden yararlanabilirler.
İşletmelerin, risklerle uyumlu sermaye getirisi ve ekonomik sermayeyi de kapsayan portföy yönetimine sahip, sağlam kredi riski politikasının bulunması önemlidir.

 

3. Piyasa Riski Hizmetleri

Hisse senedi piyasalarında meydana gelen dalgalanmalar, piyasa riskinin ne şekilde yönetildiğinin sağlıklı biçimde incelenmesi gerektiğini ortaya koymuştur. MOD A.Ş. bu konuda finansal hizmet veren kurumların yanı sıra, enerji ve kamu hizmeti sunan kurumlarla birlikte diğer ticari müşterilere yardımcı olacak yöntemler geliştirmiştir. Bu amaçla, işletmelerle birlikte, pazar risk yönetimi çerçevesi oluşturabilir, fiyatlandırma modelleri yaratabilir, portföy ya da işlemleri değerlendirebilir.

 

4. Hazine Risk Hizmeti

MOD A.Ş. müşterilerinin faiz ve kur değişim risklerine karşı kendilerini koruma mekanizmaları geliştirmelerine, türev ürünler için finansal muhasebe sistemi yaratmalarına (IAS 39 ve FAS 133 altında) yardımcı olur. Aktif, pasif yönetimi hizmetleri, alım satım kontrol yönetimi, risk fiyatlaması, transfer fiyatlaması, koruma yönetimi ve sermaye dağıtımı yönetimi hizmetleri sunmakta.

 

5. Likidite Hizmetleri

İşletmelerin ellerinde çok fazla nakit tutmak maliyetli olabilir. Bu, büyümeyi geriletebilir. Çok az miktarda nakit tutmak ise kurumun varlığını tehdit edebilir. Bu nedenle likidite yönetim süreçleri müşterilerin uygun seviyede nakit tutmalarına yardımcı olacaktır.

 

6. Emtia ve Enerji Risk Hizmetleri

Hem enerji şirketlerinin, hem de belirli emtiaya dayalı sektörlerin fiyat ve arzdaki değişikliklere karşı hazırlıklı olma gereksinimleri vardır.
Bu bağlamda MOD A.Ş., gerek modelleme, değerleme ve fiyatlama, gerekse dayanıklılık ve uygunluk hususlarında hizmet verebilir.

 

7. Ekonomik Sermaye

Ekonomik sermaye yapısı kullanmanın temel faydaları şunlardır:
• Felaketlerden korunmak ve mevzuat zorunluluklarını yerine getirmek için yeterli seviyede sermaye sağlar.
• Yönetimin sermaye tahsisini etkili kılmasına yardımcı olur.
• Hisse sahiplerinin kârlılığını korumak için riskleri ölçer.
• Borçlulara daha büyük ekonomik güvence vermek için riski sermayeyle ilişkilendirir.
• Stratejik karar almayı destekler.

 

8. Yönetişim ve Risk Yönetimi Yapılandırması

Doğru yere doğru bilgi akışının sağlanması önemlidir. Her türden yapılandırmanın işletme yönetim kurulunun risk yaklaşımıyla uyumlu olduğundan emin olunmalıdır. Bunun için, müşterinin iletişim yöntemlerinin gözden geçirilmesi gerekir.

 

9. Mevzuat İncelemesi ve Sermaye Planlaması

MOD Bağımsız Denetim SMMM A.Ş. bu konudaki tecrübe ve bu konudaki birikimimizi, müşterinin konuyla ilgili ulusal düzenleyiciler ile zamanında bağlantıya geçmesi için kullanır. Buna ek olarak sermayenin yapılandırılmasını, planlamasını, modellerin ve sermayenin onaylanmasını, kuralların ve bu konuda ölçüt olarak alınan örneklerin makul olup olmadığını kontrolü yapılır.

 

10. Bilgi Riski Yönetimi

MOD A.Ş., müşterilerinin sistemlerindeki veri boşluklarını saptar. Kredi ve operasyonel risk yönetimi için gerekli olan doğru sistemin oluşturulmasını sağlar. Buna ek olarak, projenin yönetimi, test edilmesi ve uygulamasıyla ilgili destek verir.

 

11. İç Denetime Dışarıdan Destek Sağlanması

Yeni TTK ile birlikte iç denetimin rolü değişiyor. Geleneksel görevi uygunluk sağlamak olarak görülen iç denetim, artık üst seviye kararların alınmasında, organizasyonun risklere karşı korunmasında, kontrol sistemlerinin geliştirilmesinde daha etkin rol almaktadır.
Birçok işletmelerde, karşılaşılacak zor koşulların üstesinden gelebilecek yeterli bilgi birikimine ve tecrübeye sahip iç denetim kadrosu bulunmamaktadır. Bunun için firmalar değişen ve gelişen iş dünyası, yapılan yasal düzenlemeler ve hissedarların gereksinimlerine yanıt verebilecek kadar esnek olmayan bir bölümle karşı karşıya kalmışlardır. Ancak, yüksek kalitede bir iç denetim kadrosu oluşturmak, yetişmiş insan gücüne, ekonomik kaynaklara ve teknolojiye büyük miktarda yatırım yapmayı gerektirmektedir. Oysa, kimi durumlarda bu hizmetlerin dışarıdan alınması daha ekonomik olabilmektedir.
Bu bağlamda MOD Bağımsız Denetim A.Ş., işletmenin iç denetiminden sorumlu en yüksek kademedeki kişilere raporlama amacıyla.

• Müşteri bünyesinde mevcut ekibi spesifik (çok özel) projelerde birlikte çalışarak destek verebilir,
• Bilgi ve tecrübelerini paylaşabilir ya da,
• Risk değerlendirmeleri, risk çeşitleri, hazine, bilgi sistemleri ve tedarik gibi alanlardaki kontrollerin incelenmesinde sorumluluk alabilir.
• Bu çalışmalarda kendisinin ya da müşterinin iç denetim yöntemleri ve teknolojisi kullanılabilir.